fillestan.ir فایلستان دات آی آر ......... خوش آمدید . در صورت داشتن هرگونه مشکل در خرید یا دانلود فایل با پشتیبانی سایت در ارتباط باشید. با تشکر ...... سایت در حال تکمیل شدن است ..... کلیه محصولات به زودی

جایگاه نیروهای مسلح در نظام جمهوری اسلامی ایران 44 ص ورد

جایگاه نیروهای مسلح در نظام جمهوری اسلامی ایران 44 ص ورد

هـر حـکـومـت و دولتی برای حفظ استقلال ، امنیت و تمامیت ارضی خود نیاز به نیروی مسلح قـوی ، مـقـتـدر و سـازمـان یـافـته دارد. جمهوری اسلامی ایران نیز پس از استقرار، برای تـداوم خـود و دفـع تهدیدات داخلی و خارجی ، نیروهای مسلحی را فراهم نموده است که از جمله آنها، ستاد فرماندهی کل قوا، ارتش جمهوری اسلامی ، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، نیروی انتظامی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح می باشند. مطالب مربوط به نیروهای مسلح در قانون اساسی ، قوانین عادی و آئین نامه انضباطی ، به دو دسته تقسیم مـی شـونـد: دسـتـه اول مـطـالب اخـتـصـاصـی هـر یـک از آنـهـا و دسـتـه دوم ، اصـول ، مـبـانـی و کـلّیـات اسـت کـه شـامـل هـمـه آنـهـا مـی شـود. از جـمـله ایـن اصـول ، ویـژگـیـهـای کـلی و اسـاسـی آنـهـا، مـسـئولیـت و وظـایـف فـردی ، اصـول شرافت سربازی ، اصول فرماندهی و سلسله مراتب ، وظایف عمومی فرماندهان ، رؤ سـا و مـدیـران و وظـایـف پـرسنل و فرمانده در رزم است که مقاله درصدد تبیین آنها می باشد.

کلید واژه ها: نظام جمهوری اسلامی ، قانون اساسی ، قوانین عادی ، آئین نامه انضباطی ، نـیـروهـای مـسـلح ، سـتـاد فـرمـانـدهی کل قوا، ارتش ، سپاه ، وزارت دفاع ، سلسله مراتب نیروی انتظامی

مقدمه

جـوامـع انسانی برای حفظ حکومت ، استقلال و تمامیت ارضی و تاءمین امنیت خود ناگزیر از فـراهم نمودن نیروی نظامی هستند. استقلال و امنیت هر کشور و دولت اعم از داخلی و خارجی نیز در پرتو قدرت و توان نظامی تاءمین می گردد. مقابله با مهاجمان خارجی یا کسانی کـه در داخـل کـشـور بـا نـقـض قـوانـیـن ، امـنـیـت اجـتـمـاعـی را مـخـتـل مـی کـنند، جز با توان نظامی حل نمی شود. از این رو کشورهای مختلف بدین منظور تشکیل و سازماندهی نیروهای مسلح خود را در راستای دفع خطرهای خارجی و داخلی طراحی مـی کـنـنـد و بـا تـشـکـیـل سـازمـانها و نهادهای نظامی خاص ، افراد کارآمد و توانا را به استخدام در می آورند.

 

در نـظـام جـمـهوری اسلامی ایران ، موضوع نیروهای مسلح از نظر اعتقادی نیز مورد توجه قـرار گـرفـتـه است ؛ زیرا مبنای حکومت ایران ، اعتقادات اسلامی است و یکی از تفاوتهای اسـاسـی حـکـومـت اسلامی با سایر نظامهای سیاسی ، امور نظامی آن است . دیدگاه اسلام نـسـبت به دفاع و جهاد، زیربنای ساختار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است . بر اسـاس عقاید اسلام ، امور نظامی منحصر به ارگان و یا افراد خاصی نیست ، بلکه عموم مـردم وظیفه دارند برای حفظ و حراست از اسلام و مرزهای حکومت اسلامی بکوشند. در حالی کـه در غـالب کـشـورهـا ایـن امر به عنوان شغل برای گروهی از مردم یا با دیدی آرمانی تـر، بـه عـنـوان یـک امـر مـلی و با انگیزه میهن پرستی و وطن دوستی تلقی می شود، در اسلام از منظری بالاتر و والاتر به عنوان یک وظیفه الهی محسوب می گردد.

قـرآن مـجـیـد، ارزش والای ((جهاد)) در راه خدا را در آیات فراوانی بیان نموده است که به یک مورد آن اشاره می شود:

وَفَضَّلَ اللّهُ الُمجَاهِدِینَ عَلَی القَاعِدِینَ اءجْرا عَظِیما. (نساء: 95(

و خداوند، مجاهدان را بر نشستگان ، با پاداش عظیمی برتری بخشیده است .

1 .نیروهای مسلح در قانون اساسی

قـانـون اسـاسـی جـمـهـوری اسـلامـی ایران برای نیروهای مسلح ، مبانی مشخصی را طرح ریزی کرده است که به مهم ترین آنها به اجمال اشاره می شود.

1 ـ 1. پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی کشور

بـه اسـتـقـلال کـشـور بـایـد بـه عـنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر توجه نمود. حفظ و حـراسـت از حـدود و ثـغـور مـرزهـا، ضـامـن اسـتـقـلال کـشـور اسـت . اسـتـقـلال یـکـی از اهداف متعالی جمهوری اسلامی است 158 و دولت موظف است همه امکانات خـود را بـرای تـقـویـت بـنـیـه دفـاع مـلی و بـرای حـفـظ اسـتـقـلال و تـمـامـیـت ارضـی کـشـور... بـه کـار بـرد.159 در مـقـابـل ، هـیـچ فـرد یـا گـروه یـا مـقـامـی حـق نـدارد بـه اسـتـقـلال و تـمـامـیـت ارضـی کـشـور خـدشـه ای وارد کـنـد.160 بـنـابـرایـن ، اسـتـقـلال اصـل مـقـدسـی بـه شـمـار می رود که برای حفظ آن ، بی هیچ مضایقه ای باید عمل کرد. قانون اساسی ، پاسداری از استقلال و تمامیّت ارضی کشور را بر عهده ارتش قرار داده تا بر اساس ضوابط مقرّر انجام وظیفه نمایند.161

2 ـ 1. پاسداری از انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران

انـقـلاب اسـلامـی ایـران از مـشـارکـت و مـبـارزه ایـثـارگـرانـه و هـمـه جـانـبـه مـردم شـکـل گـرفـت و حـرکـت کـرد و بـه ثمر نشست . یکی از زمینه های مشارکت مردم ، همکاری و هـمـیاری گروهها و اقشار مستعدّ و مؤ من به انقلاب بود که با تواناییها و امکانات محدود، قـبـل از پـیـروزی انـقـلاب ، خـود را برای جهادی که ممکن بود در پیش باشد، آماده کردند. بسیاری از آنها در مبارزات مسلحانه جریان انقلاب به شهادت رسیدند و بسیاری دیگر در پـیروزی انقلاب و استقرار نظام ، بیشترین مساعدتها را نمودند و بعد از پیروزی ، سپاه پـاسـداران انـقـلاب اسـلامـی را تـشـکـیـل دادنـد. قـانـون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، ((نـگـهـبـانـی از انـقـلاب اسـلامـی و دسـتاوردهای آن را به عهده این نهاد مردمی و انقلابی گذاشته است .))162 مهم ترین دستاورد انقلاب اسلامی ، نظام مقدس جمهوری اسلامی است . بـنـابـرایـن دفاع از این نظام نیز بر عهده سپاه پاسداران می باشد. دفاع از انقلاب و دستاوردهای آن به طور مسلم محدود به دفاع از مرزها و دشمنان خارجی نیست ؛ بلکه دفاع از انقلاب هم در مرزها و در داخل و شامل تمام ابعاد نظامی ، امنیتی ، سیاسی ، فرهنگی و... است .

3 ـ 1. ممنوعیت عضویت بیگانگان در ارتش و نیروی انتظامی

نـیـروهـای مـسـلح ، در مـقـام دفـاع از حـاکـمـیت ملی و استقلال و وحدت و تمامیّت ارضی ، در مـقـابـل بـیـگـانـگـان قـرار دارد. انـجـام وظیفه توسط این نیروها، بیش از آنکه انتخاب یک شـغـل بـاشـد، مـتـکی بر عشق و علاقه به آب و خاک و میهن و سرباختن در راه حفظ مقدسات کـشور است . بدین معنی که مردم یک کشور هم از نظر سابقه طولانی سکونت و هم از نظر وابستگیهای آبا و اجدادی ، به سرزمین خود علاقه مند می شوند و برای حفظ آن در صحنه هـای نـبـرد و در دفـاع از اسـتـقلال و تمامیت ارضی کشور و دین و مذهب خود جان می بازند. بـدون شک ، وابستگیهای مذکور در وجود بیگانگان یافت نمی شود. علاوه بر آن ، حضور آنـان در نـیـروهـای مـسـلح مـمکن است به نفع دشمن و به ضرر کشور باشد.163 به همین دلیل ، قانون اساسی ، عضویت بیگانگان در ارتش و نیروی انتظامی را ممنوع کرده و می گوید:

هیچ فرد خارجی به عضویت در ارتش و نیروهای انتظامی کشور پذیرفته نمی شود.164

4 ـ 1. ممنوعیت استقرار پایگاه نظامی خارجی

در حـال حـاضـر هـر چـنـد بـه ظـاهـر دوره اسـتـعـمـار بـه سـر رسـیـده اسـت ، امـا اشـکـال جـدیـدی از سـلطـه جـایـگـزیـن آن شـده است که خطرش نه تنها دست کمی از خطر اسـتـعـمـار در گـذشته ندارد، بلکه بسیار خطرناک تر و شدیدتر از آن است . کشورهای بـزرگ هـمیشه سعی می کنند در کشورهای دیگر برای گسترش سلطه سیاسی ، نظامی ، اقـتـصـادی ، فـرهـنـگـی ، امـنیتی و.... پایگاههای نظامی داشته باشند. پایگاه نظامی یک کـشـور در کـشـور دیـگـر، جـزئی از حـاکـمـیـت نظامی آن در کشور مستقر بوده و در نتیجه ، تـجـاوز آشـکـار بـه حـاکـمـیـت مـلی کـشـور مذکور می باشد. با توجه به سابقه حضور نـظـامـیـان آمـریـکـا در ایـران و مـوقعیت مهم جغرافیایی برجسته ایران در منطقه ، ممکن است درآیـنـده نـیـز کـشـورهـای اسـتعمارگر و زورگو، خواستار داشتن پایگاه نظامی در ایران بـاشـنـد. از ایـن رو، تـدویـن کـنـنـدگـان و تصویب کنندگان قانون به آن توجه کرده و اسـتـقـرار هـر گـونـه پـایـگـاه نـظـامـی در کـشـور را مـمـنـوع سـاخـتـه انـد بـه هـمـیـن دلیل ، در قانون آمده است :

استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی در کشور هر چند به عنوان استفاده های صلح آمیز ممنوع می باشد.165

 

 

5 ـ 1. استفاده از امکانات نیروهای مسلح در زمان صلح

نـیـروهـای مـسـلح بـه دلیـل اهـمـیـت امـور نـظامی ، دارای تجهیزات پیشرفته و توان فنی بـالایـی هـسـتـند. معمولاً در کشورهای مختلف ، صنعت نظامی از پیشرفته ترین صنایع آن کشور می باشد و بهترین متخصصین بویژه در زمینه های فنی و صنعتی را جذب می کنند. در زمـان صـلح ایـن تـوان و اسـتعداد، قابل استفاده در امور غیر نظامی است . از این رو، با رعـایـت جـنـبـه هـای مـنـطـقـی و حـفـظ تـوان و هـدف اصـلی از تـشـکـیـل نیروهای نظامی که همانا آمادگی رزمی است ، می توان از این توان در زمینه های تولیدی و عمرانی بهره جست و به همین دلیل قانون در این باره می گوید:

دولت بـایـد در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی ، آموزشی ، تـولیـدی و جـهـاد سـازنـدگـی بـا رعـایـت کـامـل مـوازیـن عدل اسلامی استفاده کند، در حدّی که به آمادگی رزمی ارتش آسیبی وارد نیاید.166

مـاده ده اسـاسـنـامـه سـپـاه پـاسـداران انـقلاب اسلامی نیز، انجام خدمات امدادی ، آموزشی ، تـولیـدی و جـهـاد سـازنـدگـی را بـه درخـواسـت دولت در زمـان صلح به عنوان یکی از ماءموریتهای سپاه پیش بینی نموده است .

6 ـ 1. منع بهره برداری شخصی از امکانات ارتش

سـابـقـه تـاریـخـی ایـن مـوضـوع را بـایـد در پـیـشـیـنـه تـاریـخـی قـبـل از انقلاب پی جست . در رژیم پهلوی ، برای جذب اُمرا و فرماندهان ارتش شاهنشاهی از روشـهـای مـادیِ صـرف و ایـجـاد تـمـایـزات کـاذب اقـدام مـی گـردیـد. بـه هـمـیـن دلیل ، افسران و فرماندهان نظامی به راحتی از امکانات ارتش که با هزینه ملت و برای اسـتـفـاده در امـور نظامی فراهم شده بود، به صورت شخصی استفاده می کردند. حتی از سـربـازان تـحـت عـنـوان گـمـاشـتـه بـه صـورت خـدمـتـکـار در مـنـزل خود استفاده می کردند و عده ای از جوانان ایران که به نام خدمت به کشور به خدمت نـظـام ، اعـزام مـی شـدنـد، در عـمـل بـه عـنـوان خـدمـتـکـار شـخـصـی بـه مـنـازل افـسـران ارشـد، مـعـرفـی مـی شـدنـد. مـفـهـوم خدمت وظیفه به نوعی بهره کشی از فـرزنـدان مـردم ایـران تـبـدیـل شـده بـود. ایـن امـر به نحوی یادآور نوعی برده داری و بـربـریـت تـاریـخی بود. به همین دلیل و برای جلوگیری از سوء استفاده این چنینی در آینده در قانون آمده است :

هـر نـوع بـهـره بـرداری از وسـایـل و امـکـانات ارتش و استفاده شخصی از افراد آنها به صورت گماشته ، راننده شخصی و نظایر اینها، ممنوع است .167

  1. 2. تعریف نیروهای مسلح و ساختار آن

نـیـروهـای مـسـلّح ((بـه سـتاد فرماندهی کل قوا، ارتش ، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی و وزارت دفاع و سازمانهای وابسته ، اطلاق می شود.))168

1 ـ 2. ستاد فرماندهی کل قوا

سـتـاد فـرمـانـدهـی کـل قـوا ((بـه مـجـمـوعـه سـازمـان سـتـاد فـرمـانـدهـی کـل قـوا و سـازمـانـهـا و دفاتر پیوسته و وابسته و قسمتهایی که بنابر امر فرماندهی مـعـظـم کـل قـوا، پـشـتـیـبـانـی آنـهـا بـه سـتـاد فـرمـانـدهـی کـل قـوا، مـحـول شـده اسـت ، اطـلاق مـی گـردد.))169 ((سـتـاد فـرمـانـدهـی کـل قـوا، سـتـاد فـرمـانـدهی معظم کل قوا در نیروهای مسلح بوده و معظم له را در اداره امور نیروهای مسلح ، یاری می نماید.))170

سـتـاد فـرمـانـدهـی کـل قـوا در طـول سـتـاد مـشـتـرک ارتـش جـمهوری اسلامی ایران ، ستاد کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، ستاد نیروی انتظامی و در رده بالاتر از آنهاست و بر حـسـب مـاءمـوریـت و فـرامـیـن و تـدابـیـر ابـلاغـی مـقـام مـعـظـم فـرمـانـدهـی کل قوا انجام وظیفه می کند.171

فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با مقام معظم رهبری است . فرماندهان ، رؤ سا و مدیران در تمام سلسله مراتب در حدود اختیارات مصوب سازمانی از طرف معظم له ، فـرمـانـدهـی ، ریـاسـت و یـا مـدیـریـت خواهند داشت ؛172 امّا چنانچه مقام معظم فرماندهی کل قوا، تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض فرمایند، دستورات آن شخص در حدود اختیارات تفویض شده لازم الاجراء خواهد بود.173

دفـتـر عـقـیـدتـی سـیـاسـی فـرمـانـدهـی کـل قـوا، دفـتر عمومی حفاظت اطلاعات فرماندهی کـل قـوا، سـازمان عقیدتی سیاسی و حفاظت اطلاعات ارتش ، نمایندگی ولی فقیه و حفاظت اطـلاعـات در سـپاه ، عقیدتی سیاسی و حفاظت اطلاعات در نیروی انتظامی و وزارت دفاع و پـشـتـیـبـانـی نـیـروهـای مـسـلح بـه عـنـوان بـخـشـی از سـتـاد فـرمـانـدهـی کل قوا، ارتش جمهوری اسلامی ایران ، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، نیروی انتظامی و وزارت دفـاع و پـشـتـیـبـانـی نـیـروهـای مـسـلح هـسـتـنـد کـه بـا سـلسـله مـراتـب مـسـتـقـل و مـتمرکز مستقیماً تحت امر مقام معظم رهبری و در کنار نیروهای مسلح انجام وظیفه می نمایند.174

نـیـروهـای مـسـلح جـمـهوری اسلامی ایران از بالاترین مقام تا پایین ترین رده به وسیله فـرمـانـدهـان ، رؤ سـا یـا مـدیـران کـه از طـرف مـقـام مـعـظـم فـرمـانـدهـی کل قوا، فرماندهی یا ریاست یا مدیریت دارند مانند حلقه های زنجیر به هم پیوسته بوده که در اصطلاح آن را سلسله مراتب گویند.175

2 ـ 2. ارتش جمهوری اسلامی ایران

ارتـش جـمـهوری اسلامی ایران ((به مجموعه ستاد مشترک ، نیروی زمینی ، نیروی هوایی ، نیروی دریایی و سازمانهای وابسته به آنها اطلاق می گردد.))176

1 ـ 2 ـ 2. ویژگیهای ارتش جمهوری اسلامی ایران

بنابر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 5,850 تومان
(شامل 10% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 6,500 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی
توجه: خرید کمتر از 10,000 تومان مشتری گرامی ، برخی بانک ها از جمله بانک ملت اجازه خرید اینترنتی با مبلغ کمتر از 10000 تومان را نمی دهند باتوجه به قیمت این محصول اگر در پرداخت مشکلی داشتید از کارت سایر بانک ها برای پرداخت استفاده کنید.
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
nirohaye-mosalah_2086399_4041.zip100.4k

جایگاه تربیت دینی در ساختار نظام آموزش و پرورش 48 ص ورد

جایگاه تربیت دینی در ساختار نظام آموزش و پرورش 48 ص ورد جایگاه تربیت دینی در ساختار نظام آموزش و پرورش از جمله موضوعات به روز، مهم و دوران ساز جامعه اسلامی ماست، حذف معاونت پرورشی از وزارت آموزش و پرورش در نظام اسلامی، تنش های زیادی را برانگیخت. بدین منظور، نشریه معرفت در راستای وظایف دینی و انقلابی خویش، بحثی تحت عنوان "تبیین جایگاه تربیت دینی در ساختار نظام آموزش و پرورش" مطرح ساخت.   الف. اصول مقدمی به نظر می رسد، در پاسخ به سؤالات ارائه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,500 تومان 5,850 تومان 10% تخفیف

تغییر جسمانی و ذهنی در نوجوانی 21 ص ورد

تغییر جسمانی و ذهنی در نوجوانی 21 ص ورد دوران نوجوانی، هم از نظر نوجوانان و هم از نظر والدین دشوارتر از دوران کودکی قلمداد شده است. 300 سال پیش از تولّد مسیح (علیه السلام)، ارسطو چنین اظهار داشت: نوجوانان پرشور و آتشی مزاجند و آماده اند که خود را به دست غرایز بسپارند. در اوایل قرن حاضر ج. استانلی هال، مؤسس انجمن روان شناسی آمریکا، نوجوانی را دوران «طوفان و تنش شدید» و نیز دوران توانایی فوق العاده جسمانی، عقلی و عاطفی می دان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان 2,700 تومان 10% تخفیف

تحول بنیادی در برنامه ریزی درسی ابتدایی 23 ص ورد

تحول بنیادی در برنامه ریزی درسی ابتدایی 23 ص ورد برنامه ریزی درسی در یک کشور حرکتی بسیار بزرگ محسوب گردیده که باید بر اساس  برنامه ریزی درسی یک تابعی است که متغیر های زیادی در تنظیم و اجرای ان دخالت دارند . این متغیر ها گاه میتوانند یک فرایند مثبت را در پی داشته باشند و گاه در ایجاد یک فرایند منفی تاثیرگذار هستند . بر همین اساس اندیشمندان در تعاریف خود در این زمینه دارای نظرات مختلفی هستند که میتوان همواره به آنها دیدگاه های منحصر به فرد مح ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان 3,600 تومان 10% تخفیف

تجزیه تحلیل مدیریت تکنولوژي 16 ص ورد

تجزیه تحلیل مدیریت تکنولوژي 16 ص ورد مقدمه این فصل درباره چهار قسمت تجزیه و تحلیل راهبرد است: -         فهمیدن اینکه راهبرد چیست و چرا مهم است ( با این فرض که راهبرد مهم است) -         یافتن ایده هایی درباره اینکه یک راهبرد چگونه ایجاد می شود -         اجرای راهبرد -      &nbs ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان 3,150 تومان 10% تخفیف

پیدایش بانکداری 46 ورد قابل ویرایش

پیدایش بانکداری 46 ورد قابل ویرایش از همان زمانی که بشر غارنشینی را رها کرد و به زندگی اجتماعی روی آورده بانکداری با زندگی اقتصادی او در آمیخت . زندگی اجتماعی مستلزم مراودات و مناسبات اقتصادی و دادو ستد است و دادوستد بدون وجود نوعی بانکداری دشوارتر از آن است که در مرحله نخست بنظر می رسد خطرات ناشی از نقل و انتقال پول ، وصول مطالبات از مشتریان دور و نزدیک و سپردن وجوه نقد به جایی امن و مطمئن نخستین علل ایجاد بانک و بانکداری در جهان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 9,000 تومان 10% تخفیف

پروژه بار سرمایشی و گرمایشی ساختمان 103 ص ورد قابل ویرایش

پروژه بار سرمایشی و گرمایشی ساختمان 103 ص ورد قابل ویرایش براي محاسبة تلفات حرارتي از راه نفوذ يا تصوية هوا ، ابتدا بايد مقدار هواي نفوذ را محاسبة كنيم . چگونگي ورود هوا به داخل ساختمان : نفوذ هوا به داخل ساختمان همواره يكي از طرق مهم دفع حرارت ( در زمستان 9 مي باشد نفوذ طبيعي هوا معمولا تحت تاثير يكي از عوامل زير صورت مي گيرد . رسعت باد – سرعت باد باعث ايجاد فشار در سمت مترف به بادو همچنين خلاء ملايمي در سمت داخل ساختمان شده سب نفوذ هواي خار ...

توضیحات بیشتر - دانلود 35,000 تومان 28,000 تومان 20% تخفیف

پرافتخارترین ورزشکاران ایرانی 17 صفحه ورد قابل ویرایش

پرافتخارترین ورزشکاران ایرانی 17 صفحه ورد قابل ویرایش این افراد در ادوار گذشته با تلاش و همت خود توانسته اند بیشترین افتخارات را نصیب مردم ایران کنند.24 مردی که پرافتخارترین ورزشکاران ایرانی لقب گرفته اند را بشناسید . ایران ورزشکاران و قهرمانان بزرگ و دلاوری داشته که در ادوار گذشته برایمان اعتبار و افتخار کسب کرده اند. 24 مردی که از پرافتخارترین ورزشکاران ایرانی در رشته های مختلف بوده اند که به وجود آن ها مباهات داریم. امروز برای کسب یک مدال طلا در ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان 4,050 تومان 10% تخفیف

شناخت و بررسی فرهنگ های پیش از تاریخ بین النهرین از آغاز تا پایان جمع آوری غذا30 ص ورد قابل ویرایش

شناخت و بررسی فرهنگ های پیش از تاریخ بین النهرین از آغاز تا  پایان جمع آوری غذا30 ص ورد قابل ویرایش ۱- بین­النهرین­شناسی: مراحل مطالعات باستان­شناسی در بین­النهرین الف) مراحل آغازین: مورخان یونان باستان، گزنفون در اواخر قرن پنجم ق.م.، هرودوت در قرن چهارم ق.م. و استرابون در آغاز میلاد مسیح از برخی از شهرهای بین­النهرین بازدید و گزارش به عمل ­آوردند. از قرون سوم و چهارم هجری (نهم و دهم میلادی) به این سو، مورخان و جغرافی­دانان مسلمان در کتاب­ها و گزارش­های ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 9,000 تومان 10% تخفیف

بروشور هوافضا 2 صفحه ورد قابل ویرایش

بروشور هوافضا 2 صفحه ورد قابل ویرایش مهندسی هوافضا شاخه‌ای است از مهندسی مکانیک که به بررسی اجسامی که در هوا حرکت می‌کنند میپردازد مانند طراحی هواپیما ، فضاپیما ، ماهواره، ماهواره برها و موضوعات وابسته، طراحی خودروهای کم مصرف و تجهیزات خاص نفت و گاز و سیستم‌های تولید توان و نیروگاهی . این رشته مهندسی به طور کلی به دو بخش اصلی هوانوردی و کیهان‌نوردی که تا حدودی با یکدیگر همپوشانی دارند، تقسیم می‌شود . ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان 4,500 تومان 10% تخفیف

بروشور امام حسین (ع) 2 صفحه ورد قابل ویرایش

بروشور امام حسین (ع) 2 صفحه ورد قابل ویرایش در روز سوم ماه شعبان سال چهارم هجرت (1) دومين فرزند برومند حضرت على وفاطمه , كه درود خدا بر ايشان باد, در خانه وحى و ولايت چشم به جهان گشود. چون خبر ولادتش به پيامبر گرامى اسلام (ص ) رسيد, به خانه حضرت على (ع ) و فاطمه (س ) آمد و اسما (2) را فرمود تا كودك را بياورد.اسما او را در پارچه اى سپيد پيچيد و خدمت رسول اكرم (ص ) برد, آن گرامى به گوش راست او اذان و به گوش چپ او اقامه گفت.(3) به روزهاى اول ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان 4,500 تومان 10% تخفیف

بروشور وبا 2 ص ورد قابل ویرایش

بروشور وبا 2 ص ورد قابل ویرایش وبا یکی از بیماریهای واگیر عفونی است که فقط در انسان ایجاد بیماری می‌کند. عامل بیماریزایی وبا یک باکتری به نام ویبریو کلرا است و این بیماری در اثر سم تولید شده از این باکتری که در روده کوچک تکثیر می‌یابد، ظاهر می‌شود. این بیماری چون اولین بار در منطقه‌ای به نام التور در آفریقا پیدا شد، به این نام مشهور می‌باشد. عامل بیماری مدت زیادی در آب زنده می‌ماند و در مناطقی که س ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان 4,500 تومان 10% تخفیف

بررسی وضعیت خشکسالی استان فارس در سال‌های اخیر و اثرات آن بر منابع آب زیرزمینی 13 ص ورد

بررسی وضعیت خشکسالی استان فارس در سال‌های اخیر و اثرات آن بر منابع آب زیرزمینی 13 ص ورد خشکسالی یکی از بلایای طبیعی زندگی انسان است. کشور ایران با آب و هوای خشک و نیمه‌خشک و نیز داشتن سطح بارندگی کمتر از متوسط دنیا در سال‌های اخیر خسارات زیادی از این بابت متحمل شده است. کاهش بارندگی و نزولات جوی اثرات متفاوتی را بر روی آب‌های زیرزمینی، رطوبت خاک و جریان رودخانه‌ها بر جای می‌گذارد. استخراج و تحلیل هیدروگراف آبخوان‌ها و منحنی بارش از نیازهای اساسی برنامه&z ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان 4,500 تومان 10% تخفیف

برشور رفتار قاطعانه 2 ص ورد قابل ویرایش

برشور رفتار قاطعانه  2 ص ورد قابل ویرایش اگر می خواهید رفتار قاطعانه را در خود افزایش دهید باید از مهارت های ارتباطی استفاده کنید. مثلا در یک بحث حتما به صحبت افراد گوش دهید و از کلمات مورد علاقه آن ها در پاسخ استفاده کنید. ساده و روان و بدون حاشیه صحبت کنید و مواردی که برای تان سوال است را مطرح کنید. زود قضاوت نکنید و راجع به افراد نتیجه گیری نکنید چون باعث بحث های کم اهمیت بین شما و دیگران می شود اجازه بدهید افراد جملات خود را کامل بیا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان 4,500 تومان 10% تخفیف

آموزش بازيهاي بومي محلی فارس 23 ص ورد قابل ویرایش

آموزش بازيهاي بومي محلی فارس 23 ص ورد قابل ویرایش با زی های محلی قائم بوشک- اتک متک – اهم ابر – توپ دو – خرسوز -   چوچو – کمربند بازی – کلاه پرک – لپر بازی – شاه دزد بازی – پرتا پیک -   چسنک بازی – چرق چرغ – هفت سنگ – کلاغ پر – طناب کشی – قوقو – وسط بازی – لی لی بازی – تیله بازی – سکه بازی – بالا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان 4,500 تومان 10% تخفیف

اُوتيسم چيست ؟ 16 صفحه ورد قابل ویرایش

اُوتيسم چيست ؟ 16 صفحه ورد قابل ویرایش اُوتيسم چيست ؟ بیماری اوتیسم (درخودماندگی یا Autism ) یکی از بیماری های جدی گروه بیماری های رشدی اختلالات طیف اوتیسم بوده که در اوایل دوره کودکی (معمولا قبل از 3 سالگی) ظاهر می شود. هرچند علایم و شدت آن در افراد مختلف، متفاوت است، اما همه انواع اوتیسم برتوانایی برقراری ارتباط با دیگران توسط کودک، تاثیر می گذارد.  بنظر می رسدكه يك اختلال در سيستم عصبي كه باعث عدم عملكرد صحيح مغز مي شود در ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان 2,700 تومان 10% تخفیف

تحقیق آثار منفی طلاق بر روی فرزندان 41 ص ورد قابل ویرایش

تحقیق آثار منفی طلاق بر روی فرزندان 41 ص ورد قابل ویرایش   طلاق در لغت به معنی گشودن گره و رها کردن است و در زندگی زناشویی طلاق یعنی از هم پاشیده شدن زندگی یا از بین رفتن تعادل در زندگی و پدیدار شدن رنج و عذاب برای فرزندان. تبعات طلاق منحصربه خانواده نیست بلکه باعث متزلزل شدن جامعه نیز می شود. امروز ما شاهد روند روبه رشد این معضل اجتماعی هستیم و خانواده که اصلی ترین نهاد اجتماعی است در معرض پیامدهای ناگوار پدیده طلاق قرار دارد. در اين تحقيق سعي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان 4,500 تومان 10% تخفیف

تحقیق انگیزش ، انگیزش شغلی 20ص ورد قابل ویرایش

تحقیق انگیزش ، انگیزش شغلی 20ص ورد قابل ویرایش انگیزش به مجموعه ای از نیروها که موجب می شود اشخاص به شکل های مختلف رفتار نمایند .انگیزش با یک نیاز آغاز میشود ، اشخاص راههای ارضاء نیازهایشان را جستجو و سپس متناسب با آن رفتار میکنند عملکرد ناشی از این رفتار ،مجموعه ای از پاداشها و نتیجه ها را به همراه خواهد داشت . یک نتیجه مطلوب به شکلهای مختلفی میتواند نیاز اولیه را برطرف کند . بحث و بررسی در خصوص ارضای نیازها و عوامل دلگرمی و اثر بخشی بیشتر کا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان 4,500 تومان 10% تخفیف

تحقیق انگاره سازی رسانه ای 13 ص ورد قابل ویرایش

تحقیق انگاره سازی رسانه ای 13 ص ورد قابل ویرایش ارتباطات و اجتماع : به مرور که جمعيت جهان روبه فزوني گذاشته و جوامع و ملت ­ هاي گوناگون در اقصي نقاط جهان شکل گرفته ­ اند. ارتباطات سنتي نيز به مراتب سخت ­ تر شده و در بسياري از موارد به حالتي غير ممکن درآمده است. به رغم اينکه تکنولوژيهاي جديد تاحدودي بر اين فاصله ­ ها فائق آمده اما به دليل انحصار آنها دراختيار دولتهاي دارا، منجر به شکاف جديدي شده است که به آن شکاف اطلاعات مي &sh ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان 3,150 تومان 10% تخفیف

تحقیق آشنایی با اصول اولیه انبار و انبارداری 21 ص ورد قابل ویرایش

تحقیق آشنایی با اصول اولیه انبار و انبارداری 21 ص ورد قابل ویرایش به محل و فضایی که یک یا چند نوع کالای بازرگانی ، صنعتی ، مواد اولیه و یا فراورده های مختلف که بر اساس یک سیستم صحیح طبقه بندی و تنظیم می گردد، انبار گفته می شود. انبارهایی که در موسسات مختلف جهت نگهداری اقلام از آن ها استفاده می شود عبارتند از: انبار پوشیده: بعضی از اجناس به علت حساسیت و مواد خاصی که در ساختمانشان به کار رفته باید در انباری که همه اطراف آن بسته و دارای سقف است ، نگهداری شوند. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان 4,500 تومان 10% تخفیف

تحقیق المان ها یا اجزاء قابل حرکت 18 صفحه ورد قابل ویرایش

تحقیق المان ها یا اجزاء قابل حرکت 18 صفحه ورد قابل ویرایش      هر کسی که رشته ی بیولوژی مقدماتی را انتخاب کرده، احتمالاً درباره ی آزمایشات مندل بر روی بادام زمینی  اطلاعاتی دارد، در این آزمایشات مندل قوانین پایه ارث و موروثی را تشریح کره است. یکی از نمونه های نخستین (پروتوتایپ ها) که او بررسی نمود، این بود که ببیند بادام ها صاف هستند یا ناهموار و ناصاف. از همان دوران مندل، ما آموخته ایم که بادام های ناصاف و چروکیده، در تولید نشاس ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان 4,500 تومان 10% تخفیف

اقدام پژوهی چگونه توانستم آموزه های دینی را در دانش آموزان تقویت نمایم 23 ص ورد قابل ویرایش

اقدام پژوهی چگونه توانستم آموزه های دینی را در دانش آموزان تقویت نمایم 23 ص ورد قابل ویرایش    مقدمه تربیت و شکل ‌گیری شخصیت افراد به ویژه نسل جدید، تحت تأثیر عوامل مختلف درونی، بیرونی و حتی عوامل فوق طبیعی قرار دارد. عوامل گوناگون مؤثر در تربیت، هر کدام در جای خود مهم و دارای درجه خاصی از تأثیر است. در این میان دو عامل خانواده و مکتب یا مدرسه نقش بسیار برجسته ای نسبت به دیگر عوامل دارند و در واقع این دو هستند که شخصیت افراد را شکل می ‌دهند. خانواده نخستین محل تعلیم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان 13,500 تومان 10% تخفیف

تحقیق اصول سرپرستی و سرپرستی سازمان 24 ص ورد قابل ویرایش

تحقیق اصول سرپرستی و سرپرستی سازمان 24 ص ورد قابل ویرایش مقدمه: امروزه بخش عمده زندگی ما در سازمانها یا در ارتباط با آنها سپری می شود. بعضی از آنها بزرگ و پیچیده اند نظیر( دانشگاهها) و بعضی دیگر کوچک و ساده اند ( شرکت های خصوصی). گردش امور زندگی وابسته به سازمانها و پیشرفت و بقای جامعه تابع کار و عملکرد موثر آنهاست.   تعریف سازمان: گروهی متشکل از دو یا چند تن که در محیطی با ساختار منظم و از پیش تعیین شده برای نیل به ‎ ‏اهداف گروه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان 4,500 تومان 10% تخفیف

تحقیق ارزیابی از حسابداری مدیریت با توجه به تغییرات اقتصادی 26 ص ورد قابل ویرایش

تحقیق ارزیابی از حسابداری مدیریت با توجه به تغییرات اقتصادی 26 ص ورد قابل ویرایش 	ارزیابی از حسابداری مدیریت با توجه به تغییرات اقتصادی        مقدمه :           عملکرد آینده شرکت‌ها امروز وابستگی زیادی به کیفیت تصمیماتی دارد که توسط مدیریت سازمان بصورت مؤثر اتخاذ می‌گردد و صاحبان این تصمیمات همیشه نیازمند کسب اطلاعات از درون و برون سازمان هستند که براساس این اطلاعات مدیریت بتواند بصورت کاملاً ع ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان 4,500 تومان 10% تخفیف

تحقیق مکانیک سیالات روغن کاری 86 ص ورد قابل ویرایش

تحقیق مکانیک سیالات روغن کاری 86 ص ورد قابل ویرایش تاریخچه   از زمانی که سازندگان خودروهای شخصی و مسافربری دارای موتور درونسوز مجبور به تولید موتورهایی کوچکتر، با کاربرد بهتر سوخت، آلایندگی کمتر و بادوام تر شده اند، نیاز موتورها به روغنکاری نیز به طور چشمگیری تغییر کرده است. این تغییرات در موتور موجب تولید روغن موتورهایی شد که برای موتورهایی با پیچیدگی بیشتر، دمای بالاتر و دور موتور سریعتر مناسب باشند. ‌ این نوع روغنها دارای مواد افزو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 18,000 تومان 10% تخفیف

تحقیق در مورد چوب 22 ص ورد

تحقیق در مورد چوب 22 ص ورد چوب، از نظر گیاه‌شناسی، بخش جامد و سخت زیر پوست ساقه درخت یا دیگر گیاهان چوبی است که به شکل بافت آوندی وجود دارد. گرچه در باور عموم چوب تنها در درخت و بوته یافت می‌شود، از نظر علمی‌در همه گیاهان آوندی وجود دارد. در چوب مجراهای زیر قابل مشاهده است: بافت چوبی یا مجراهای چوبی، که شیره خام، آب و نمک‌های معدنی محلول را از ریشه به برگ‌ها و غنچه‌های هوایی می‌برد. آوند ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان 2,250 تومان 10% تخفیف

پاورپوینت چوب 26 اسلاید

پاورپوینت چوب 26 اسلاید به طور کلی از چوب در قدیم به عنوان تیرها جهت کلاف بندیهای مقاوم در قوسهای پاتوپا و طاقها و کلاف بندی در تیغه‌های خشخاشی گنبدها که کارایی شناژ کلاف کننده را دارد، استفاده شده است. همچنین در ساختمانهای شهری و روستایی به عنوان تیرهای پوشش و ستونهای باربر از آن نهایت بهره‌گیری می‌شود. از تیرهای یکنواخت با قطر بین ۱۰ تا ۱۵ سانتیمتر برای اسکلت و کلاف بندی تله بستها برای دیوارسازیها بهره ب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان 4,050 تومان 10% تخفیف

پاورپوینت رشد و تکامل حرکتی و جسمانی 139 اسلاید

پاورپوینت رشد و تکامل حرکتی و جسمانی 139 اسلاید الف) رشد : Development  دلالت بر فرآیند تغییری می ‌ کند که دائمی است و به ظرفیت عملی سازماندار و خاصی منجر می ‌ شود یعنی حالتی که فرد می ‌ تواند به طور کامل نقش مورد نظر را انجام دهد. تغییرات در رشد می ‌ تواند کمی و کیفی باشد.   ب) نمو : Growth   نمو افزایش کمی در اندازه است. منظور از نمو افزایش توده یا اندازه جسم از طریق زیاد شدن واحدهای کامل زیستی اس ...

توضیحات بیشتر - دانلود 18,000 تومان 16,200 تومان 10% تخفیف

پاورپوینت معرفی و معماریهای حسین امانت 19 اسلاید

پاورپوینت معرفی و  معماریهای حسین امانت 19 اسلاید پس از پروژهٔ پیروزمندانهٔ برج آزادی که تا پیش از انقلاب برج شهیاد نامیده می‌شد و دانشگاه صنعتی آریامهر (شریف)، نظارت و سرپرستی ساخت موزه بزرگ پاسارگاد در نزدیکی آرامگاه کوروش کبیر به او واگذار شد. امانت هم چنین معمار و طراح شماری چند از مراکز صنایع دستی، مدرسه، کتابخانه و حتی یک شهرک تفریحاتی در ساحل دریای خزر بوده‌است. او بعدها با گسترش کار خویش بناهایی در بیرون از کشور را نیز طراحی نمو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان 4,500 تومان 10% تخفیف

پاورپوینت VPN شبکهٔ خصوصی مجازی14اسلاید

پاورپوینت VPN شبکهٔ خصوصی مجازی14اسلاید تاریخچه و شکل‌گیری    با تحولات عظیم در عرصه ارتباطات، اغلب سازمانها و موسسات ارائه‌دهندهٔ کالا و خدمات که در گذشته بسیار محدود و منطقه‌ای مسائل رادنبال می‌کردند، امروزه بیش از گذشته نیازمند تفکر در سطح جهانی برای ارائه خدمات و کالای تولیده شده را دارند. به عبارت دیگر، تفکرات منطقه‌ای و محلی حاکم بر فعالیت‌های تجاری جای خود را به تفکرات جهانی و سراسری داده ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان 2,700 تومان 10% تخفیف

پاورپوینت نو آوری 11 اسلاید

پاورپوینت نو آوری 11 اسلاید } نوآوری، بکارگیری ایده‌های نوین ناشی از خلاقیت است . در واقع به پیاده ساختن ایدهٔ ناشی از خلاقیت که به صورت یک محصول یا خدمت تازه ارائه شود، نوآوری گویند. } اختراع به معنای «پدید آوردن محصول جدید» است، اما نوآوری فراتر از آن است و به معنای «معرفی محصولی تازه» است که با ابداع و عرضه صورت می‌گیرد . } امروزه نوآوری، از مهم‌ترین عوامل رشد اقتصادی به&zwn ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان 2,250 تومان 10% تخفیف

پاورپوینت کارکرد سرورهای اینترنت 18 اسلاید

پاورپوینت کارکرد سرورهای اینترنت 18 اسلاید چطور سرورهای اینترنت کار می‌کنند اینترنت چطور زیرساخت‌های اینترنت کار می‌کنند؟ کلاینت‌ها (Client) و سرور‌ها چطور سرور نام‌های دامنه (DNS) کار می‌کند؟ چطور FireWall کار می‌کند؟ پروتکل ساده‌ترین پروتکل   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان 2,700 تومان 10% تخفیف